Bæredygtighedsrisici

EU har vedtaget ambitiøse mål for den bæredygtige udvikling og har blandt andet haft stort fokus på den finansielle sektor i forhold til at fastsætte nogle rammer, således slutinvestor får større indblik i virksomheders og investeringers reelle bæredygtighedsniveau. Formålet er at harmonisere reglerne for hvad anses som bæredygtigt, og gøre det tydeligt for slutinvestorerne, om investeringer påvirker den grønne agenda positivt eller negativt.

> Læs Koncentons politik for integration af bæredygtighedsrisici

EU’s regulering af den grønne agenda

For at sikre at det finansielle marked tilsvarende blev en del af EU’s ambitiøse bæredygtighedsomstilling, har EU vedtaget flere forskellige reguleringer for at fremme bæredygtige investeringer. For Koncenton A/S ("Koncenton") er særlig disclosureforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, med senere ændringer) og taksonomiforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088) relevante.

Forordningerne indeholder særlige oplysningsforpligtelser og krav til det finansielle marked om at oplyse investorer om, hvorvidt og hvordan deres investeringsbeslutninger påvirker den grønne og sociale dagsorden. Formålet med forordningerne er at harmonisere de finansielle investeringsoplysninger om bæredygtighedsaspekter, således investorer selv kan afgøre, hvorvidt en investering reelt er bæredygtig.

Koncentons rammer for bæredygtige finansielle produkter

I henhold til disclosureforordningen skal Koncenton give bæredygtighedsrelaterede oplysninger om sine finansielle produkter - i Koncentons tilfælde fonde. Hvilke oplysninger, der skal gives, afhænger af den enkelte fonds mål for bæredygtighed, herunder hvorvidt fonden er fuldt eller delvist bæredygtig eller om fonden hverken fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

Da Koncenton både tilbyder delvist bæredygtige produkter, der fremmer miljømæssige karakteristika i henhold til disclosureforordningen (artikel 8 i disclosureforordningen), og ikke-bæredygtige produkter, der hverken fremmer miljømæssige eller social karakteristika (artikel 6 i disclosureforordningen), bedes du vælge, hvorvidt du ønsker at læse nærmere om enten delvist bæredygtige artikel 8-produkter eller ikke-bæredygtige artikel 6-produkter.

Du kan her se, hvordan Koncentons fonde er klassificeret i henhold til disclosureforordningen:

FOND BÆREDYGTIGHEDSKATEGORI
Koncenton Klimaboliger Odder A/S Delvist bæredygtig (artikel 8)
Koncenton Klimaboliger A/S Delvist bæredygtig (artikel 8)
Koncenton Klimaboliger II A/S Delvist bæredygtig (artikel 8)
Koncenton Odense Admiralens Have A/S  Delvist bæredygtig (artikel 8)

 

Resterne af Koncentons fonde anses som art. 6, dvs. ikke bæredygtige.