Sådan fungerer konceptet

Vælger du os som din investeringspartner, bliver du ejendomsinvestor uden selv at skulle stå med arbejdet i forhold til indkøb af ejendom, administration og udlejning af boligerne. Samtidig modtager du løbende udbytter og opnår et forventet gns. årligt afkast på 8-9%.

Nedenfor kan du læse mere om processen. 


Før du investerer

Du har mulighed for at deltage i en infoaften, hvor vi gennemgår tendenser på investeringsmarkedet, vores investeringskoncept og aktuelle projekter.

Du kan også booke et personligt møde, hvor en af vores investeringskonsulenter giver dig en uddybende gennemgang af vores projekter med udgangspunkt i din situation.

Mødet har alene til formål at give dig et solidt beslutningsgrundlag, og hvorvidt du ønsker at gå videre er selvfølgelig helt op til dig.

 

Når du investerer

Hvis du beslutter dig for at investere i et af vores projekter, skal du blot henvende dig til din tilknyttede investeringskonsulent. 

Konsulenten sender dig alle de nødvendige dokumenter til gennemlæsning og underskrift. Købsaftalen sendes retur sammen med kopi af dit pas eller kørekort via Sikker Mail.

Herefter modtager du en officiel bekræftelse på din investering med betalingsoplysninger samt overførselsanmodning vedrørende depotnummer.

 


Efter du har investeret

Når din aktietegning er gennemført, modtager du et nyhedsbrev om selskabets opstartsfase samt info om den selskabsansvarlige hos os.

Du får også login til din personlige investorside, hvor du ca. hver 2. måned modtager et nyhedsbrev om din investering, herunder nøgletal, status på indkøb, byggeri og drift.

Hvert år aflægges et årsregnskab, og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage og stille op til bestyrelsen. Kort efter udbetales udbytte.

 

Sådan arbejder vi

FAQ
Hvilke midler kan jeg investere med?

Som semiprofessionel- og professionel investor kan du investere med følgende midler: 

1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab), hvor gevinsten ved salg af aktier er skattefri, så længe pengene forbliver i dit selskab.

2. Private frie midler, hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.

3. Pensionsmidler, som står i en ordning i et pengeinstitut. Investeringen må udgøre en vis procentdel af dine pensionsmidler alt efter størrelsen på investeringsbeløbet. 

4. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.

Minimumsinvesteringen i vores projekter er 750.000 kr.

Hvornår og hvordan kan jeg sælge mine aktier?

Hvis du ønsker at sælge dine aktier i et projekt, har du flere muligheder:

  • Struktureret exit:

Uanset hvilket projekt du er investor i, tilbydes du strukturerede exit-muligheder. Det gør du efter hhv. fem og 10 år. Som hovedregel er det hensigten, at et givent projekt sælges i år 10, og at man dér laver et samlet exit. Dette afhænger dog i sidste ende af, om prisen ved salg er attraktiv. Strategien omkring et endeligt salg i år 10 tages op i selskabet i forbindelse med selskabets generalforsamling i år 8. 

Allerede efter år fem skal Koncenton dog fremlægge for generalforsamlingen, hvad prisen - baseret på mæglervurderinger - vil være for et eventuelt salg af ejendommen(e). Generalforsamlingen vurderer herefter, om det er en strategi, man ønsker at forfølge. En beslutning om frasalg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen. 

  • Individuelt exit:

1: Dine aktier er omsætningspapirer og noteret i værdipapircentralen. Det står dig derfor frit for selv at finde en køber.

2: Du kan sætte dine aktier til salg til en kurs, du selv bestemmer, via Koncentons investorportal. Du står selv for kontakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank.

3: Du kan vælge en løsning, hvor Koncentons investeringskonsulenter sælger dine aktier for dig. Aftalen gælder kun for salg af aktier fra en nominel værdi af DKK 750.000, og den løber over seks måneder, hvor du fastlægger en kurs, som investeringskonsulenterne må sælge dine aktier til. 

Lykkes det investeringskonsulenterne at sælge aktierne til en tredje part, modtager Koncenton A/S et honorar på 5% af salgssummen. Lykkes det ikke at sælge aktierne, betaler du ikke for servicen.

FAIF-tilladelse – hvad betyder det?

Som udbyder af investeringsprojekter har Koncenton A/S tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).

FAIF-loven stiller blandt andet krav til Koncenton A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Koncenton A/S.

FAIF-tilladelsen betyder også, at du som investor er langt stærkere stillet, fordi der medfølger kontroller, der skal sikre:

  • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt
  • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag af forpligtelser (gældsafvikling, løn, depositar m.fl.)
  • At opstillede processer og procedurer overholder gældende lovkrav
  • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af gældende lovkrav

Koncenton A/S er også forpligtet til at sikre, at der er indgået aftale med en godkendt depositar. Depositarens opgave er blandt andet at kontrollere pengestrømmene i de alternative investeringsfonde, samt sikre at salg og indløsning sker efter lovens regler og selskabets vedtægter. 

Depositarens opgave er defineret i loven om forvaltere af alternative investeringsfonde og omfatter følgende:

  • Kontrol af pengestrømme
  • Opbevaring af fondens aktiver
  • Sikring af salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering af andele følger gældende lov og vedtægter

Vil du vide mere?

Send et spørgsmål eller tilmeld infoaften

Kontakt os Tilmeld infoaften

Deltag i en infoaften

15. juni 2021

Alfred & Kamilla, Odense

Book plads
22. juni 2021

Rungstedgaard, Rungsted

Fuldt booket
23. juni 2021

Rungstedgaard, Rungsted

Book plads
11. august 2021

Varna Palæet, Aarhus

Book plads

Video: Forstå investeringen på under 3 min.