Sådan fungerer konceptet

Vælger du os som din investeringspartner, bliver du ejendomsinvestor uden selv at skulle stå med arbejdet i forhold til indkøb af ejendom, administration og udlejning af boligerne. Samtidig modtager du løbende udbytter.

Nedenfor kan du læse mere om processen. 


Før du investerer

Du har mulighed for at deltage i en infoaften, hvor vi gennemgår tendenser på investeringsmarkedet, vores investeringskoncept og aktuelle projekter.

Du kan også booke et personligt møde, hvor en af vores investeringschefer giver dig en uddybende gennemgang af vores projekter med udgangspunkt i din situation.

Mødet har alene til formål at give dig et solidt beslutningsgrundlag, og hvorvidt du ønsker at gå videre er selvfølgelig helt op til dig.

 

Når du investerer

Hvis du beslutter dig for at investere i et af vores projekter, skal du blot henvende dig til din tilknyttede investeringschef. 

Investeringschefen sender dig alle de nødvendige dokumenter til gennemlæsning og underskrift. Købsaftalen sendes retur sammen med kopi af dit pas eller kørekort via Sikker Mail.

Herefter modtager du en officiel bekræftelse på din investering med betalingsoplysninger samt overførselsanmodning vedrørende depotnummer.

 


Efter du har investeret

Når din aktietegning er gennemført, modtager du et nyhedsbrev om selskabets opstartsfase samt info om den selskabsansvarlige hos os.

Du får også login til din personlige investorside, hvor du kan følge din investering, herunder status på indkøb, byggeri og drift.

Hvert år aflægges et årsregnskab, og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage og stille op til bestyrelsen. Kort efter udbetales udbytte.

 

Sådan sælger du dine aktier

Som investor har du flere muligheder for at sælge dine aktier.

FAQ
Hvilke midler kan jeg investere med?

Som semiprofessionel- og professionel investor kan du investere med følgende midler: 

1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab), hvor gevinsten ved salg af aktier er skattefri, så længe pengene forbliver i dit selskab.

2. Private frie midler, hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.

3. Pensionsmidler, som står i en ordning i et pengeinstitut. Investeringen må udgøre en vis procentdel af dine pensionsmidler alt efter størrelsen på investeringsbeløbet. 

4. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.

Minimumsinvesteringen i vores projekter er 750.000 kr.

Hvornår og hvordan kan jeg sælge mine aktier?

Hvis du ønsker at sælge dine aktier i et projekt, har du flere muligheder:

 • Struktureret exit:

Uanset hvilket projekt du er investor i, tilbydes du strukturerede exit-muligheder. Det gør du efter hhv. fem og 10 år. Som hovedregel er det hensigten, at et givent projekt sælges i år 10, og at man dér laver et samlet exit. Dette afhænger dog i sidste ende af, om prisen ved salg er attraktiv. Strategien omkring et endeligt salg i år 10 tages op i selskabet i forbindelse med selskabets generalforsamling i år 8. 

Allerede efter år fem skal Koncenton dog fremlægge for generalforsamlingen, hvad prisen - baseret på mæglervurderinger - vil være for et eventuelt salg af ejendommen(e). Generalforsamlingen vurderer herefter, om det er en strategi, man ønsker at forfølge. En beslutning om frasalg skal vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen. 

 • Individuelt exit:

1: Dine aktier er omsætningspapirer og noteret i værdipapircentralen. Det står dig derfor frit for selv at finde en køber.

2: Du kan sætte dine aktier til salg til en kurs, du selv bestemmer, via Koncentons investorportal. Du står selv for kontakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank.

3: Du kan vælge en løsning, hvor dine aktier sælges ved en formidlingsaftale. Aftalen, som indgås med Koncenton A/S, gælder kun for salg af aktier fra en nominel værdi af DKK 750.000, og den løber over seks måneder, hvor du fastlægger en kurs, som de må sælge dine aktier til. 

Lykkes det vores investeringschefer at sælge aktierne til en tredje part, modtager vi et honorar af salgssummen. Lykkes det ikke at sælge aktierne, betaler du ikke for servicen.

FAIF-tilladelse – hvad betyder det?

Som udbyder af investeringsprojekter har Koncenton A/S tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF).

FAIF-loven stiller blandt andet krav til Koncenton A/S’ kapital, intern organisering samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Koncenton A/S.

FAIF-tilladelsen betyder også, at du som investor er langt stærkere stillet, fordi der medfølger kontroller, der skal sikre:

 • At der ikke påtages større risici end de, som den alternative investeringsfond har fastlagt
 • At der i de enkelte projekter er likviditet til løbende afdrag af forpligtelser (gældsafvikling, løn, depositar m.fl.)
 • At opstillede processer og procedurer overholder gældende lovkrav
 • At der er opstillet interne kontroller for at sikre overholdelse af gældende lovkrav

Koncenton A/S er også forpligtet til at sikre, at der er indgået aftale med en godkendt depositar. Depositarens opgave er blandt andet at kontrollere pengestrømmene i de alternative investeringsfonde, samt sikre at salg og indløsning sker efter lovens regler og selskabets vedtægter. 

Depositarens opgave er defineret i loven om forvaltere af alternative investeringsfonde og omfatter følgende:

 • Kontrol af pengestrømme
 • Opbevaring af fondens aktiver
 • Sikring af salg, udstedelse, tilbagekøb, indløsning og annullering af andele følger gældende lov og vedtægter
Koncentons politikker
Politik for Integration af Bæredygtighedsrisici

Bestyrelsen for Koncenton A/S vedtog d. 1. maj 2024 politik for integration af bæredygtighedsrisici. Politikken er udarbejdet ud fra ønsket om at sikre Koncentons bidrag til den bæredygtige omstilling af samfundet samt bedre at kunne understøtte vores investorers ønske om ansvarlige investeringer. Tillige indeholder politikken, hvilke bæredygtighedsrisici Koncenton skal være opmærksomme på i medfør af forordningen om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for det finansielle marked (herefter ”Disclosureforordningen”).

Med bæredygtighedsrisici forstås, i henhold til Disclosureforordningen, en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis den opstår - kunne have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering. Denne type af risiko er naturligvis tæt forbundet, når man investerer i bæredygtige investeringer.

Koncenton vil for alle fonde/projekter, som fremmer et miljø- eller socialt formål, inddrage ESG-overvejelser, hvilket betyder, at vi har som målsætning:

 1. At der for alle fonde/projekter, som fremmer miljø- eller et socialt formål, skal foreligge oplysning om, hvordan ESG er blevet integreret i investeringsprocessen, og
 2. For investeringskomiteen skal der foreligge dokumentation for ESG-overvejelser og informationer om investeringsbeslutninger.

Vi afholder os fra at samarbejde med eksterne parter, der vurderes at bryde med internationale principper og konventioner. Vi kan ikke godkende eller stå inde for en investering, herunder samarbejdspartnere i investeringsprocessen, hvis disse praktiserer én eller flere af nedenstående forhold:

 • Systematisk krænkelse af menneskerettigheder
 • Systematisk overtrædelse af miljøregler
 • Benytter børne- og/eller tvangsarbejde
 • Uforholdsmæssigt mange arbejdsulykker
 • Systematisk brug af ulovlig udenlandsk arbejdskraft

I vores forskellige arbejdsgange vil vi arbejde med følgende for at sikre efterlevelse af EU’s regulering af bæredygtighed i den finansielle sektor og vores egen politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer:

 1. Vi vil skabe effektive processer og systematisk opfølgning på de væsentligste påvirkningsområder, hvor vi bidrager og evt. er skadende iht. bæredygtighed ved udvikling og efterfølgende drift af ejendomme.
 2. Koncenton vil følge retningslinjer samt anvende standarder og rammeværktøj for bæredygtig og ansvarlig forretningsdrift og udbud af investeringer.
 3. Vi vil skabe gennemsigtighed ved at offentliggøre vores tilgang til ESG-faktorerne gennem: Politikker, målsætninger, oplysning om ESG-overvejelser i fondene samt projekter, herunder oplysninger om, hvilke metoder der er anvendt til at vurdere, måle og overvåge de miljømæssige eller sociale karakteristika ved projekterne og relevante sammenlignelige brancherelaterede rapporter.
 4. Vi tager aktivt ejerskab ved at stille krav til eksterne parter, som vi anvender i investeringsprocessen. I dialogen med samarbejdspartnere og leverandører ønsker vi at fremme deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres forretningsmodeller, drift m.m.

Bæredygtighedsrisici for investering

Koncenton integrerer ESG-vurdering og bæredygtighedsrisici i investeringsprojekter, hvor formålet er at fremme miljø- eller sociale forhold.

Bæredygtighedsrisici betyder en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som, hvis den indtræffer, kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringen. Hvorfor alle vores investeringer er eksponeret overfor bæredygtighedsrisici.

Som andre risici indarbejdes bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen, hvor vi arbejder med at identificere og prioritere potentielle, negative bæredygtighedsrisici i investeringsprojektet. Dette sker med relevante og individuelle tilpasninger baseret på omstændighederne i projektet og datagrundlag, som vi har til rådighed.

Vi arbejder løbende med at blive fuldstændig compliant med den nye ”grønne” EU-regulering. Derfor kommer vi til at arbejde med bæredygtighedsrisici ved due diligence baseret på tilgængelige data, ESG-analyser, viden om særlige forhold til samarbejdspartnere, projektets karakter mm. Udarbejdelse af vores endelig arbejdsgang vedr. bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutningsproces er under endelig udarbejdelse og forventes offentliggjort i ultimo 2021/primo 2022.

Hvis du vil læse mere om Disclosureforordning, kan du finde viden bl.a. via Finanstilsynets hjemmeside eller læse selve forordningen her.

Politik for aflønning

Bæredygtighedsrisici integreres i aflønning af vores medarbejdere på samme måde som andre typer af risici, der er identificeret for Koncenton. Koncentons aflønningsstruktur medvirker til at sikre en sund virksomhedsdrift, der til enhver tid understøtter en fornuftig udvikling i selskabet og er i overensstemmelse med arten og størrelsen af selskabet.

Aflønning, uanset om denne er fast eller resultatafhængig ved variabel aflønning, er ikke udelukkende betinget af opnået konkret salgsmål eller omsætningsmål. Variabel lønning tildeles ud fra en samlet vurdering, der afbalancerer finansielle og ikke-finansielle forhold, herunder særlig indsats og værdiskabelse for Koncenton. Aflønningen er tilsvarende ikke i strid med Koncentons Politik for Ansvarlige Investeringer, bæredygtighedsrisiko, bæredygtigheds- og ESG-strategi.