Tilladelse som FAIF

Koncenton har tilladelse som Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF). Det betyder, at Koncenton A/S har en række lovkrav og reguleringer, som skal opfyldes og overholdes.

Fordelene for vores investorer er, at kravene, der stilles gennem FAIF-loven til Koncenton A/S, er investorbeskyttende, og de skal derved skabe tryghed og gennemsigtighed i forhold til investeringen.

FAIF-loven stiller blandt andet krav til Koncentons A/S’ kapitalberedskab, governance-struktur samt krav til medlemmer af bestyrelse og direktion i Koncenton A/S.

Se mere på Finanstilsynet.dk

Fordele for investorerne

Som investor er man langt stærkere stillet, fordi der med FAIF-tilladelsen følger kontroller, der skal sikre:

  • at Koncenton A/S har en uafhængig risikoafdeling, der sikrer, at der ikke optages større risici end de, som bestyrelsen har vedtaget.
  • at der er minimumskapital til løbende betaling af forpligtelser (gældsafvikling, løn, forvaltningsomkostninger m.fl.).
  • at der er et ligestillingsprincip mellem investorerne, så alle investorer behandles ens.
  • at Koncenton A/S har en uafhængig complianceafdeling, der opstiller procedurer, og kontroller, der sikrer, at de lovmæssige krav overholdes.

Koncenton A/S er ligeledes forpligtet til at sikre, at alle ejendomsselskaber indgår en aftale med en depositar, der er godkendt af Finanstilsynet. Depositarens væsentligste opgaver er overvågning af pengestrømme samt verificering og registrering af ejerskab af aktiverne.

Depositaren fører desuden tilsyn med, at kapitalændringer, værdiansættelser og transaktioner sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og ejendomsselskabernes vedtægter. 

Forretningsgange

Her finder du information, der er relevant for personer, som investerer igennem Koncenton A/S.

Spørgsmål vedrørende Koncenton A/S kan rettes til hvidvaskansvarlig Henrik Skovsby.

Hvis du ønsker at indgive en formel klage til Koncenton, bedes du sende en mail til klage@koncenton.comKlagen vil blive behandlet af direktør Peter Krogsgaard Jørgensen, der er ansvarlig for håndteringen af klager.

Herunder finder du vores generelle politik for håndtering af interessekonflikter. Du kan også se en oversigt over projekter med eventuelle interessekonflikter her.

Politik for håndtering af interessekonflikter